Aannamebeleid Stichting NTC Arusha/Moshi

Dit aannamebeleid is geformuleerd in januari 2010 en zal in werking treden met ingang van het schooljaar 2010/2011. Zittende leerlingen mogen hun schoolcarrière bij NTC Arusha/Moshi afmaken, tenzij in overleg met de ouders anders wordt besloten.

Stichting NTC Arusha/Moshi biedt Nederlandse taal- en cultuurlessen aan voor Nederlandse en Vlaamse kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar.  
Het onderwijs is gericht op richting 1 en 2 leerlingen in het basisonderwijs en doel 1 en 2 leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Als ouders hun kind willen inschrijven bij NTC Arusha/Moshi moeten ze contact opnemen met het bestuur om een afspraak te maken voor een intakegesprek met een van de leerkrachten.
In het gesprek wordt de werkwijze van NTC Arusha/Moshi toegelicht en wordt bekeken of de leerling geplaatst kan worden en in welke groep.
Afhankelijk van de schoolloopbaan van de  leerling tot het moment van aanmelding, gebeurt dit op een van de volgende manieren:

Na een half jaar worden de basisschoolleerlingen getoetst met de toetsen van Cito Leerlingvolgsysteem. Aan de hand van de toetsresultaten wordt bekeken of de leerling voldoende vorderingen heeft gemaakt. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt een handelingsplan opgesteld om de achterstand te verkleinen.
Eventueel kan de leerkracht ervoor kiezen om de leerling in een andere groep in te delen of te laten doubleren.

Ouders die hun kind(eren) aanmelden voor onderwijs bij NTC Arusha/Moshi, moeten het beleid van de school onderschrijven, zoals geformuleerd in het schoolplan.

Richting 3 leerlingen

NTC Arusha/Moshi heeft ervoor gekozen om met ingang van 1 augustus 2010 geen richting 3 leerlingen meer aan te nemen. We hebben deze keuze gemaakt omdat is gebleken dat het niveau van de richting 3 leerlingen onvoldoende aansluit bij het niveau van de andere leerlingen in de groep. Op dit moment zijn er geen mogelijkheden om een aparte klas voor richting 3 te starten. Wij willen iedere leerling de aandacht bieden die de leerling nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen,  dit doel kunnen we niet bereiken wanneer richting 1, 2 en 3 leerlingen samen in een groep les krijgen.
Wel is het mogelijk uw kind op een wachtlijst te plaatsen. Mocht in de toekomst blijken dat er voldoende interesse is voor lessen voor richting 3 leerlingen dan overweegt NTC Arusha/Moshi om een nieuwe groep te starten. Hiervoor moeten minimaal 4 richting 3 leerlingen op de wachtlijst staan.
Aanmelding voor de wachtlijst is echter geen garantie voor het daadwerkelijk starten van de lessen.

Zorgleerlingen

NTC Arusha/Moshi kan geen extra zorg bieden aan leerlingen met leer- of gedragsproblemen. Onze leerkrachten zijn hier niet voor geschoold.
Wanneer ouders van een kind met een leer- of gedragsprobleem hun kind willen aanmelden bij NTC Arusha/Moshi, wordt bekeken of dit kind kan worden aangenomen. Hierbij worden de volgende overwegingen gemaakt:

Mocht NTC Arusha/Moshi besluiten om een leerling met een leer- of gedragsprobleem aan te nemen, dan wordt vooraf met de ouders besproken op welk moment de voortgang wordt geëvalueerd. Wanneer de betreffende leerkracht het gevoel heeft dat hij/zij de leerling niet voldoende kan bieden of als dit ten koste gaat van de aandacht voor de overige leerlingen in de groep, dan heeft NTC Arusha/Moshi het recht het lesaanbod voor de betreffende leerling stop te zetten.